logo Związku Podhalan, 3 kB

INFORMACJA TURYSTYCZNA

Dom Ludowy
Związku Podhalan
Oddział Kościelisko


Walne Zgromadzenie
Związku Podhalan
Oddziału Kościelisko


Kościelisko, 07.03.2002

Zarząd Oddziału Związku Podhalan w Kościelisku serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, które odbędzie się dnia:
24 marca 2002 roku (niedziela) o godzinie 11.00
(drugi termin godzina 11.30)
w siedzibie Związku, w Domu Ludowym na Chotarzu.
  Porządek Walnego Zgromadzenia:
 • Otwarcie Zebrania, powitanie gości, zagajenie,
  uczczenie minutą ciszy Zmarłych Członków Związku.
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Wybór Komisji: Mandatowo-Wnioskowej.
 • Przyjęcie protokołu z realizacji uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia (protokół do wglądu w siedzibie Związku Podhalan).
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   Wybór nowych Władz Oddziału
  • Prezesa
  • Członków Zarządu
  • Członków Komisji Rewizyjnej
  • Członków Sądu Koleżeńskiego
  • Chorążych
  • Delegatów na XL Zjazd Podhalan
 • Dyskusja i wolne wnioski.
 • Ogłoszenie wyników wyborów.
  Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

  Za Zarząd:
  Prezes Maria Bętkowska
Bardzo prosimy o uregulowanie składek, które zbierane są na podstawie zapisu w Statucie naszego Związku. Pieniądze uzyskane w ten sposób są niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków.
Uregulowanie składek upoważnia do otrzymania mandatu na Walne Zgromadzenie Oddziału i czynne uczestnictwo w wyborach.

  Dziękujemy za zrozumienie naszych problemów i prosimy o wpłacenie składki członkowskiej w biurze Związku Podhalan, Dom Ludowy na Chotarzu, w godzinach urzędowania biura, tj.:
 • w poniedziałek, w godz. 15.00-19.00
 • od wtorku do piątku, w godz. 10.00-14.00
Z uszanowaniem
Maria Karpiel-Bętkowska
protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej >>
<< powrót